سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر فرقانی اوزرودی – کارشناسان ارشد تربیت بدنی
ایوب فریدی زنگیر –

چکیده:

مدیران با اتخاذ سبک رهبری مناسب برای هدایت کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی، میل و رغبت کارکنان را به تلاش و کوشش و کارآیی هرچه بیشتر رهنمون می سازند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارآیی معلمان تربیت بدنی شهرستان گرمی است . بدین منظور ۰۸ نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد و ۱۵۵ نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی به عنواننمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سبک رهبری مدیران مدارس و پرسشنامه کارآیی معلمان تربیت بدنی است که از روایی و اعتبار بالایی برخوردارند. برایتجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )محاسبه میانگین، درصد و انحراف استاندارد( آمار استنباطی )آزمون هایخی دو، t- test ( استفاده گردید. حاصل از محاسبات آماری نشان داد که بین سبک رهبری مدیران مدارس و کارآیی معلمان تربیت بدنی رابطه معنی داری وجود دارد