مقاله ارتباط زیر واحدهای گلوتنین سنگین و صفات مرتبط با کیفیت دانه در ارقام گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۸۲۳ تا ۸۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط زیر واحدهای گلوتنین سنگین و صفات مرتبط با کیفیت دانه در ارقام گندم نان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله زیرواحد گلوتنین با وزن مولکولی بالا
مقاله صفات کیفی
مقاله همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآذر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی دربندی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زیر واحدهای گلوتنین که تحت تاثیر عوامل وراثتی هستند تاثیر به سزایی در کیفیت خمیر گندم و نان حاصل از آن دارند. در این بررسی صفات مرتبط با کیفیت دانه در ۳۲ رقم تجاری گندم به همراه زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، ارقام زاگرس، مارون، چناب و سیروان برترین ارقام از نظر زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا بودند و ارقام بزوستایا، پارسی، گلستان، چناب، نیک نژاد، اترک، مرودشت، کرج ۲، خزر ۱، ویری ناک، رسول و مغان ۱ دارای ارزش کیفی مطلوبی نسبت به سایر ارقام بودند. بین آزمون ارتفاع رسوب SDS با آلل های ۲، ۱۰+۵ و ۱۸+۱۷ همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی تایید کرد که چهار مولفه می تواند ۷۳٫۴ درصد از کل تغییرات ارزش کیفی نانوایی را توجیه کند. با توجه به این نتایج، غربال بر اساس صفات تاثیرگذار در این مولفه ها نظیر درصد پروتئین، میزان جذب آب، سختی دانه و حجم رسوب SDS می تواند مناسب باشد. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، درصد سن زدگی، عدد زلنی، درصد پروتئین و وزن هزار دانه ۷۶٫۸ درصد تغییرات ارتفاع رسوب را توجیه کردند. ارقام برگزیده از نظر امتیاز ژنوتیپی و آزمون های فیزیکی برای استفاده در برنامه های به نژادی تعیین شدند.