سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استادیارگروه عمران دانشکده فنی دانشگاه زنجان ، زنجان
مهدی شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاکوپی دانشکده عمران دانشگاه زنج

چکیده:

مصالح درشت دانه قسمت عمده ای از حجم بدنه سدهای خاکی را تشکیل می دهد، لذا هزینه های قابل توجهی از ساخت سد های خاکی به تامین مصالح پوسته سد اختصاص دارد. از آنجائیکه انجام آزمایشات سه محوری و برش مستقیم نیاز به زمان و هزینه نسبتا زیادی دارد، لذا در صورتی کهبتوان با استفاده از خصوصیات فیزیکی سنگدانه ها، مانند دانه بندی و…، پارامترهای مقاومت برشی را برآورد نمود، آنگاه در زمان و هزینه های آزمایشات مذکور صرفه جویی بسزائی بعمل خواهد آمد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده بر روی منابع قرضه درشت دانه سدهای مختلف، تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. در تحلیل های آماری مذکوراز نتایج آزمایشات، دانه بندی ، برش مستقیم و سه محوری استفاده شده است. نتایج تحلیل های آماری مذکور نشان می دهد که بین درصد عبوری مصالح از الک شماره ۲۰۰ و زاویه اصطکاک داخلی مصالح درشت دانه ارتباط معناداری وجود دارد.