مقاله ارتباط راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۸۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای مقابله با فشار روانی
مقاله خودکارآمدی
مقاله گرایش به مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری خسروشاهی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین رابطه راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بودند که از میان آنها ۳۰۰ دانشجو (۱۵۰ دختر و ۱۵۰ پسر) از رشته های تحصیلی مختلف به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مقیاس راهبردهای مقابله ای (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰)، پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و مادوکس، ۱۹۸۲) و مقیاس پذیرش اعتیاد (وید و همکاران، ۱۹۹۲) مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور پیش بینی سهم گرایش به سوء مصرف مواد داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که ترکیب خطی راهبرد مقابله ای مساله مدار، راهبرد مقابله ای هیجان مدار و خودکارآمدی توان پیش بینی گرایش به مصرف مواد را دارند (۰٫۰۰۱>P).