سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر مرزوقیان – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبر
مصطفی ولیزاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمد مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمد حسن کوشکی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد

چکیده:

ارتباط بین گروههای وزنی که از مهمترین عوامل در شناسایی مراکز تنوع در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) می باشد، از طریق پروتئینهای ذخیرهای بذر ۷۰ ژنوتیپ لوبیای معمولی ارزیابی شد. نمونه های پروتئینی توسط روش استخراج ۰/۲ مولار (NaCl) تهیه گردیدند. ژنوتیپ ها از نظر هر یک از نوارها به دو گروه واجد و فاقد نوار تقسیم شدند. در بررسی طیف پروتئین های ذخیره ای محلول درنمک، نتایج حاصله از آماره ژنتیکی GST نشان داد که از بین باندهای الکتروفورزی، باندهای با حرکت نسبی ۳۰ و ۳۲ و ۳۸ و ۴۰ بیشترین تاثیر را در تمایز دو گروه وزنی داشتند. نتایج این پژوهش میتواند در مطالعات بررسی تنوع ژنتیکی مورد استفاده محققین قرار گیرد.