سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم رنجبرترشیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باشگاه پژ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
حمید توکلی پور – استاد دانشگاه آزاد سبزوار
تکتم هجرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحدسبزوار،گروه باشگاه پژ

چکیده:

دراین پژوهش ویسکوزیته روغن کنجد در ٣ دما ) ۲۵ ۴۰و۶۰ درجه سانتی گراد( با استفاده از ویسکومتر لوله مویین بدست آمد و با استفاده از رابطه آرنیوس اثر ویسکوزیته بردما مشخص گردید. برای اندازه گیری ویسکوزیته روغن ازیک سیال مرجع )آب مقطر( استفاده شد. چگالی روغن با استفاده از پیکنومتر تعیین گردید. زمان عبور سیال مرجع وروغن ازمیان دوخط نشان ویسکومتر لوله مویین با کورنومتر اندازه گیری شدوسپس ویسکوزیته آب مقطر وروغن درهریک ازدماهامحاسبه گردید. نتایج نشان دادکه از لحاظ آماری با افزایش دما، ویسکوزیته کاهش می یابد