مقاله ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک حمایت سازمانی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطانی زرندی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ایرجی نقندر رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران (N=100) تشکیل دادند و نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های درک حمایت سازمانی (آیزنبرگر: ۱۹۸۶)، تعهد سازمانی (آلن و می یر، ۱۹۹۳) و رضایت شغلی (JDI) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها با بهره گیری از نظریات اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی هر سه پرسشنامه، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، به ترتیب ۰٫۷۶، ۰٫۷۳ و ۰٫۸۲ به دست آمد. روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگی است که به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی (p=0.03، r=0.241)، تعهد عاطفی (p=0.044، r=0.224)، تعهد هنجاری (p=0.021، r=0.256) و تعهد مستمر (p=0.039، r=230) ابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین درک حمایت سازمانی با رضایت شغلی (p=0.041، r=0.227) رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که درک حمایت سازمانی توان پیش بینی تمامی متغیرهای مذکور را دارد.