سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
نسیم طبرسا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

با پیشرفت سریع تکنولوژی تغییرات تکنولوژیکی سریع وجود سیستم های اطلاعاتی که مرزهای جهان را ازبین برده است درهای پیشرفت به سوی تمامی کشورها باز شده است درنتیجه رقابت دردنیای امروز بیش ازهرزمان دیگری اهمیت یافته است برای اینکه جامعه ای بتواند دردنیای رقابتی امروز ادامه حیات دهد دانشگاه و صعت باید درخدمت هم باشند و بصورت موازی حرکت کنند درواقع برای اینکه صنایع بتوانند پیشرفت کنند باید با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و ازعلم و دانش آنها استفاده نمایند درمقاله حاضر پسا زبیان تعریفی ازدانشگاه و صنعت و تعامل این دوباهم به ضرورت نیاز به برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت پرداخته شده است سپس پیوسته ارتباط بین دانشگاه و صنعت بیان شده است دراین مقاله دریافتند که دانشگاه ها به جای صنعت یابی باید صنعت سازی نماید درپایان یافته ها بحث و نتیجه گیری و جهات تحقیقاتی آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کارتوسط دیگرمحققان علاقمند ارایه شده است.