سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیدا اصلانی – دانشجوی کارشناسیارشد زمین شناسی; دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
جعفر رهنماراد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده علوم
محمدابراهیم فاضل ولی پور – استادیار; دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم

چکیده:

توزیع عناصر فرعی و کمیاب در سنگهای آذرین در درک منشأ و توزیع زمین ساختی ماگماها دارای اهمیت بسزایی است.عیار این عناصر در سنگهای آذرین بسیار متفاوت است. به عنوان مثال مقدار عناصر باریم، روبیدیم و استرانیوم در تولئیتهایپشتههای اقیانوسی و بازالتهای قلیایی میتواند تا حد قابل توجهای تغییر کند. این عناصر که به عناصر ناسازگار معروفند، هنگام ذوب بخشییا تبلور تفکیکی در فاز مایع متمرکز شده و در مطالعه ماگما و تعیین ترکیب، منشأ و تاریخچه تکوین ماگمادارای اهمیت میباشند. معمولا بسیاری از عناصر ناسازگار متحرک هستند و در فرایندهای ثانویه مانند دگرسانی و دگرگونیجابجا میشوند. کوه تفتان تنها آتشفشان نیمه فعال در زون ساختاری نهبندان خاش است. بررسیها نشان داد که مقادیر عناصر ناسازگار، عناصر خاکی نادر و عناصر خاکی نادر سبک در سنگهای آتشفشانی تفتان غنیشدگی قابل ملاحظهای نسبت به مقادیرشان در گوشته اولیه را، دارا میباشند. لازم به ذکر است در مقاله حاضر به منظور جداسازی محیطهای زمینساختی از یکدیگر با استفاده از سنگهای تشکیل شده در آنها، نمودارهای دوتایی و نمودارهای مثلثی که به نمودارهای تمایز زمینساختی مرسوم میباشند، ارائه شده است.