مقاله ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوه بعد از زایمان
مقاله بارداری
مقاله خستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنفشه الهه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حبرانی پریا
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر سلمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی بیلندی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: بحری نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: احساس خستگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان شایع است و این خستگی ممکن است باعث اندوه بعد از زایمان شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی در سال ۱۳۸۷ بر روی ۶۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. خستگی با استفاده از «چک لیست اصلاح شده علائم خستگی» در هفته های ۳۶ و ۳۷ بارداری و در روز ۵ بعد از زایمان اندازه گیری شد. اندوه بعد از زایمان با استفاده از آزمون افسردگی ادینبورگ و مصاحبه در روزهای ۵ و ۱۴ بعد از زایمان ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های تی دانشجویی، آزمون کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، همبستگی لامبدا و آزمون رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین خستگی هفته ۳۷ بارداری با اندوه روز ۵ (
p=0.038، r=0.651) و روز ۱۴ (p<0.0001، r=1.000) بعد از زایمان ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین بین خستگی هفته ۳۶ بارداری با اندوه روز ۱۴ بعد از زایمان (p=0.017، r=0.80) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. بر اساس آزمون رگرسیون لوجستیک، وجود اندوه بعد از زایمان به میزان خستگی هفته ۳۷ بارداری (p=0.015) وابسته بود.
نتیجه گیری: بروز علائم خستگی در هفته های آخر بارداری با وقوع اندوه بعد از زایمان ارتباط دارد، لذا در مراقبت های دوران بارداری، علامت خستگی باید به عنوان عامل پیشگویی کننده اندوه بعد از زایمان مدنظر قرار گیرد.