مقاله ارتباط حمایت اجتماعی با روحیه سالمندان شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط حمایت اجتماعی با روحیه سالمندان شهر مشهد در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله روحیه
مقاله حمایت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظریف نژاد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صابری نوقابی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادنوقابی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کوشیار هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعداد و نسبت افراد سالخورده در تمام کشورها در حال افزایش است. دغدغه قرن حاضر زنده ماندن نیست، بلکه افزایش کیفیت زندگی و رفاه روانی است. مهمترین شاخص رفاه روانی در سالمندی روحیه می باشد. یکی از شاخص های موثر بر سازگاری با فرآیند پیر شدن و مشکلات و پیامدهای حاصل از سالمندی و استرس های آن و پیش بینی کننده میزان روحیه، حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی با بهبود و توسعه مکانیسم های سازگاری و تطابق روانشناختی در ارتباط است. توجه به انواع حمایت اجتماعی و تقویت آن ها میتواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی در راستای بهبود کیفیت زندگی و روحیه سالمندان مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به منظور تعیین رابطه حمایت اجتماعی با روحیه سالمندان شهر مشهد انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۳۵۰ نفر سالمند شهر مشهد در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی، مقیاس حمایت اجتماعی Duke و مقیاس سنجش روحیه مرکز سالمند شناسی Philadelphia بودند. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری ضریب همبستگی Spearman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان می دهد از کل سالمندان مورد بررسی ۲۴۷ نفر (۷۰٫۶۱%) مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی سالمندان ۵٫۶۱±۶۶٫۴۲ سال و میانگین نمره روحیه ۴٫۵۸±۱۰٫۱۹ بود. همچنین، نتایج نشان داد میانگین نمره حمایت خانوادگی (۲۱٫۷۳±۴۷٫۳۴) از حمایت غیر خانوادگی (۲۶٫۷۴±۳۸٫۵۸) بیشتر است. بین نمره ابعاد حمایت اجتماعی خانوادگی (rs=0.39) و غیر خانوادگی (rs=0.22)با نمره روحیه ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: حمایت اجتماعی عاملی مهم در ارتقای روحیه سالمندان بوده و نقش پیش بینی کننده ای در میزان روحیه سالمندان دارد.