مقاله ارتباط حضور اینتگرون کلاس یک با الگوی مقاومت دارویی چندگانه در گونه های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی قزوین و تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط حضور اینتگرون کلاس یک با الگوی مقاومت دارویی چندگانه در گونه های انتروباکتر جمع آوری شده از بیمارستان های آموزشی قزوین و تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروباکتر
مقاله اینتگرون ها
مقاله مقاومت دارویی چندگانه
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرپورفریور تقی
جناب آقای / سرکار خانم: قرائیان پرهام
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در حال حاضر گونه های انتروباکتر با الگوی مقاومت دارویی چندگانه و حاوی اینتگرون کلاس یک به عنوان یکی از نگرانی های مهم پزشکان و متخصصین کنترل عفونت محسوب می شوند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین حضور اینتگرون کلاس یک و الگوهای مختلف مقاومت دارویی در گونه های انتروباکتر انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی از خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۱، الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ۱۳۷ نمونه بالینی انتروباکتر جدا شده از بیمارستان های قزوین و تهران سنجیده شد. تمام نمونه ها از نظر حضور اینتگرون کلاس یک با استفاده از آزمون PCR بررسی و داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و دقیق فیشر تحلیل شدند.
یافته ها: ۸۳ نمونه (%۶۱) الگوی مقاومت دارویی چندگانه را نشان دادند که ۵۲ نمونه (%۶۳) اینتگرون کلاس یک داشتند. ارتباط معنی داری بین حضور اینتگرون کلاس یک و الگوی مقاومت دارویی چندگانه گزارش شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، استفاده از تجهیزات مناسب جهت کنترل عفونت و راهکارهای مناسب درمانی ضروری است.