مقاله ارتباط حذف ژن گلوتاتیون –S ترانسفرا GSTM1) M1) با رتینو پاتی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط حذف ژن گلوتاتیون –S ترانسفرا GSTM1) M1) با رتینو پاتی دیابتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رینوپاتی دیابتی
مقاله ژنها
مقاله گلوتاتیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی زیور
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رتینوپاتی دیابتی عارضه شایع دیابت قندی است که رگهای شبکیه چشم را درگیر میکند. افزایش قند خارج سلولی در دیابت، محرک تولید گونه های واکنشپذیر اکسیژن (ROS) و افزایش استرس اکسیداتیو است. گلوتاتیون S–ترانسفرازها (GST)، آنزیمهایی هستند که موجب محافظت انسان در برابر آسیبهای حاصل از ترکیبهای اکسیژنی واکنشپذیر میشوند. در انسان، ژن (GSTM1) پلی مورفیک بوده و حذف این ژن موجب تولید نشدن این آنزیم میشود.
هدف:تعیین ارتباط حذف ژن GSTM1 با رتینوپاتی دیابتی.
مواد و روشها: در این پژوهش مورد شاهدی، ۸۰ بیمار دچار رتینوپاتی دیابتی و ۸۰ فرد سالم از نظر پلیمورفیسم حذف ژن
GSTM1 بررسی شدند. ابتدا DNA ژنومی از خون محیطی افراد بیمار و کنترل استخراج و ژنوتیپ با واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) تعیین شد. آنالیز داده ها با نرمافزار MedCalc صورت گرفت.
نتایج: از ۸۰ فرد بیمار در ۹ نفر ژن
GSTM1 حذف شده بود. در حالیکه در هیچیک از افراد سالم ژنوتیپ حذف ژن GSTM1 دیده نشد. در آنالیز آماری ژن GSTM1، %۹۵ CI-1.22-374.14£۰٫۰۵ GSTM1، OR-21.39 بدست آمدکه نشان دهنده ارتباط معنیدار در فراوانی ژنوتیپ حذف GSTM1 بین دو گروه بیمار و کنترل است.
نتیجه گیری: بین حذف ژن
GSTM1 و رتینوپاتی دیابتی ارتباط قوی وجود دارد. برای تایید ارتباط رتینوپاتی و پلیمورفیسم GSTM1 نیاز به مطالعه در جمعیتهای بزرگتر وجود دارد.