مقاله ارتباط جیوه موی کودکان ۱۱-۶ ساله با میزان مصرف ماهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط جیوه موی کودکان ۱۱-۶ ساله با میزان مصرف ماهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جیوه
مقاله کودک
مقاله ماهی ها
مقاله مو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکاتی نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی ساری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جیوه سمی ترین فلز شناخته شده است که آلودگی زیست محیطی و آثار زیانبار بر سلامت انسان دارد.
هدف: آگاهی از میزان مواجهه با جیوه و نیاز به پایش این عنصر جهت جلوگیری از آسیب های دستگاه عصبی در کودکان شهرهای کناره دریای خزر.
مواد و روش ها: میزان جیوه موی ۷۴ کودک (۱۱-۶ ساله) و تاثیر فاکتورهای موثر بر آن (سن، جنس، میزان مصرف ماهی و مکان زندگی) ارزیابی شد. برای اندازه گیری میزان جیوه مو از آنالیز پیشرفته جیوه با دستگاهLECO AMA 254 Mercury Analyzer  طبق استاندارد ASTM شماره ۶۷۲۲ D- استفاده شد.
نتایج: میانگین غلظت جیوه موی کودکان mg/g 1.46±۰٫۶۲ بدست آمد. میزان مصرف ماهی کودکان متغیری بود که به طور معنی دار (P=0.00) بر میزان جیوه مو تاثیر داشت. سایر متغیرها بر میزان جیوه موی کودکان موثر نبود.
نتیجه گیری: میانگین جیوه موی کودکان از حد راهنمای USEPA بیشتر و از حد طبیعیWHO برای جیوه مو کمتر بود. میزان جیوه در ۸۱% نمونه ها از حد راهنمای (۱mg/g) USEPA و %۱۶ نمونه ها از حد طبیعی تعیین شده توسط WHO (2mg/g) برای جیوه مو بیشتر بود. چون آلودگی به جیوه در ماهیان مصرفی می تواند باعث افزایش جیوه مو در کودکان شود، در مناطق آلوده به جیوه باید از ماهی هایی که آلودگی کمتری دارند استفاده کرد