مقاله ارتباط جهت گیری مذهبی و امیدواری با اضطراب سلامت در زنان پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط جهت گیری مذهبی و امیدواری با اضطراب سلامت در زنان پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گیری مذهبی
مقاله امیدواری
مقاله اضطراب سلامت
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی بجستانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی قمی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد؛ زیرا بشر همواره به حامی مقتدر نیاز داشته است. یکی از نکاتی که رابطه بین نگرش های مذهبی و سلامت روانی را تبیین می کند، احساس امیدواری است. مطالعات نشان می دهند که مذهب می تواند در ایجاد احساس امید، آرامش هیجانی، کاهش اضطراب و کمک به حل مشکل موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی و امیدواری با اضطراب سلامت در پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان پرستار که در مهرماه ۱۳۹۰ در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران شاغل بوده اند. با روش نمونه گیری در دسترس یگ گروه ۷۰ نفری از پرستاران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های امیدواری اسنایدر و جهت گیری مذهبی بهرامی احسان و اضطراب سلامت سالکوسکیس بوده است. داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون تحلیل شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که بین جهت گیری مذهبی و امیدواری رابطه معناداری وجود دارد (p<0.01). اما بین جهت گیری مذهبی و اضطراب سلامت رابطه وجود ندارد (p>0.05). همچنین بین امیدواری و اضطراب سلامت رابطه معکوس وجود دارد (p>0.05).
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که با تقویت ابعاد مذهبی و تاکید بر حفظ سلامت روانی در پرستاران می توان امیدواری را در آنان تقویت کرد. اگر آنان درک مثبتی از مولفه های شناختی و گرایش های مذهبی داشته باشند تعهدات بالایی نسبت به انجام وظایف خود خواهند داشت.