مقاله ارتباط تیپ بدنی با ناهنجاریهای ستون فقرات در مبتلایان سندرم داون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط تیپ بدنی با ناهنجاریهای ستون فقرات در مبتلایان سندرم داون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیپ بدنی
مقاله ناهنجاریهای ستون فقرات
مقاله سندرم داون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: این تحقیق به بررسی ارتباط تیپ بدنی با برخی از ناهنجاری های ستون فقرات دانش آموزان مبتلا به سندرم داون می پردازد. تیپ بدنی و رابطه آن با ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام تحتانی از دیر باز مورد توجه محققان حیطه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی بوده است ولی با این وجود منابع علمی و تحقیقی در این خصوص کمتر به چشم می خورد.
روش تحقیق: نمونه های تحقیق شامل ۳۰ نفر از دختران دانش آموز مبتلا به سندرم داون شهر تهران با میانگین سن ۱۶٫۵ سال، میانگین قد ۱۳۹٫۸۶ سانتیمتر و میانگین وزن ۶۰٫۷۶ کیلوگرم است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. تیپ بدنی دانش آموزان به روش Heath-Carter و اندازه گیری ۱۰ متغیر شامل قد، وزن، چهار چین پوستی، دو پهنای استخوان و دو محیط اندام انجام شد و در ادامه ناهنجاریهای اندام فوقانی توسط آزمون نیویورک و صفحه شطرنجی اندازه گیری شد. ارتباط بین عارضه های ستون فقرات با تیپ بدنی با استفاده از روش آمار استنباطی خی (X2) 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد: میانگین ،۳۰٫۷۶ BMI میانگین HWR 36.14، تیپ بدنی (اندومورف ۸۶٫۶۶%، اکتومورف ۱۰%، مزومورف ۳٫۳۳%).
میزان شیوع عارضه ها: ۶۰% سر به جلو، ۶٫۶% اسکلیوز، ۱۰% کیفوز، ۶۳٫۳۳% لوردوز. بر اساس آزمون X2 انجام شده بین تیپ بدنی و عارضه های سر به جلو، اسکلیوز و کیفوز ارتباط معناداری مشاهده نشد در حالیکه بین تیپ بدنی آندومورف و مزومورف با عارضه لوردوز ارتباط معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: تیپ بدنی افراد مبتلا به سندرم داون بیشتر آندومورف بوده و میزان شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات بخصوص لوردوز کمری در آنها بالاست.