سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم همدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
علی نجفی نژاد – استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
واحد بردی شیخ – استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید عظیم محسنی – استادیار گروه آمار، دانشگاه گلستان

چکیده:

رواناب تابع شرایط فیزیکی و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز، شدت و مقدار بارش می باشد. که در برنامه ریزی های منابع آبی و نیز مدیریت حوضه های آبخیز حائز اهمیت می باشد.. هدف از انجام این تحقیق مقایسه برخی از خصوصیات خاک فیزیکی خاک از قبیل بافت خاک، درصد رطوبت، وزن مخصوص ظاهری ، تخلخل و درصد سنگریزه به عنوان متغیرهای مستقل با مقادیر رواناب تولیدی خاک حاصل از نمونه گیری با بارانساز میدانی، به عنوان متغیر وابسته در اراضی زراعی و رها شده حوضه آبخیز کچیک استان گلستان می باشد بدین منظور بعد از انتخاب تصادفی ۷۲ نقطه در دو کاربری مورد اشاره و استقرار و راه اندازی بارانساز میدانی نمونه برداری صورت گرفت و ضریب همبستگی بین این فاکتورها در شرایط تیمارهای مختلف در سطح ۰۵/۰بررسی شد. نتایج نشان داد که در کاربری زراعت گندم بالاترین همبستگی منفی را درصد سیلت با میزان رواناب تولیدی در سطح اعتماد ۰۵/۰ دارد. از سوی دیگر در شدت بارش ۴۷ میلیمتر در ساعت درصد شن همبستگی مثبت و درصد سیلت همبستگی منفی در سطح ۰۵/۰را دارند. با استفاده از نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه می توان کنترل های مدیریتی مناسب را در مورد فرسایش و تولید رواناب اتخاذ نمود