سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عزت اله عسکری اصلی ارده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا یاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

سرعت دورانی مارپیچ و زاویه تمایل نقاله از جمله عوامل موثر بر توان مورد نیاز و ظرفیت انتقال یک نقاله پیچی بشمار میآیند. در این تحقیق توان مورد نیاز و ظرفیت انتقال یک نقاله پیچی با طول، قطر و گام بترتیب ۲ ,۷۸,۵۰mm برحسب سرعت دورانی ( ۶۰ ۱۰۰۰ و ،۸۰۰ و۱۲۰۰rpm زاویه تمایل (صفر، ۲۰ و۴۰و۶۰و۸۰درجه در سه رقم برنج (علی کاظمی، هاشمی و خزر ) اندازهگیری شد. نتایج تحلیل دادهها نشان داد که بیشترین میانگین توان مورد نیاز ۹۹/۲۸وات) به رقم خزر اختصاص داشت. با افزایش زاویه تمایل از صفر تا ۴۰ میانگین توان مورد نیاز از ۷۹/۹۹ تا ۱۰۸/۸۴وات افزایش یافته و با افزایش بیشتر این زاویه توان کاهش یافت. با افزایش سرعت دورانیمارپیچ از ۶۰۰ تا۱۰۰۰rpm توان مورد نیاز افزایش و با افزایش بیشتر سرعت دورانی کاهش یافت . بطور ک لی با افزایش زاویه تمایل نقاله مارپیچی از صفر تا ۸۰ درجه میانگین ظرفیت انتقال کاهش یافت. با افزایش سرعت دورانیتا۱۰۰۰rpm میانگین ظرفیت انتقال افزایش و میانگین آن در آزمایشات با سرعت دورانی مارپیچ در سطح۱۲۰۰rpm کاهش داشت.