سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا عالی پور – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره نوشهر

چکیده:

درچارچوب نظریات مینتزبرگ راهبرد اثربخش یک پدیده خلاقانه است که انسانها راهبردگراها سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامه ریزی و برای این امر باید به جای برنامهریزی به توسعه تفکر راهبردی پرداخته این تحقیق به بررسی ارتباط بین تفکرراهبردی و تولید ملی به عنوان شاخص موفقیت دراقتصادبومی می پردازد بدین منظور ابتدا مدل جامعی برای تفکر راهبردی مبتنی برادبیات موضوع استنتاج و طراحی میگردد و سپس با استفاده ازروش تحقیق پیمایشی تحلیلی درمعرض ازمون قرارمیگیرند جامعه اماری تحقیق صنایع تولیدی استان مازندران هستندبه دلیل تعداد اندک صنایع ازسرشماری استفاده شد پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی بین مدیران ارشد توزیع شدنتایج نشان داد بین مدل ارایه شده تفکر راهبردی دراین تحقیق و تولید ملی درصنایع مورد بررسی ارتباط مستقیم وجود دارد.