سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید نجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی مشکلات پس از برداشت گل رز رقم وارلون آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زنجان با هدف بررسی مشکلات پس از برداشت بصورت فاکتوریل با دو فاکتور مراحل رشدی غنچه گل در ۵ مرحله (غنچه کاملا، غنچه نیمه باز، مرحله برداشت(خندان)، ۵۰ درصد گلبرگها باز شده و گلبرگهای گل کاملا باز شده) و زمان اندازگیری تولید اتیلن درپس از برداشت در ۴ مرحله (۳ و ۶ و ۱۲ و ۲۴ ساعت) در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش صفات محتوای نسبی، پروتئین، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز و تولید اتیلن مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که مراحل مختلف رشد غنچه و زمان اندازه گیری در صفات محتوای نسبی، میزان پروتئین، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز، کاتالاز و تولید اتیلن در سطح ۱% اختلاف معنی دار داشتند. تاثیر متقابل دو فاکتور نیز در صفات محتوای نسبی، پروتئین، فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز و تولید اتیلن در سطح ۱% اختلاف معنی دار داشتند . مرحله غنچه کمترین و مرحله خندان بیشترین تولید اتیلن را داشتند، اما با گذشت زمان و تکامل گلها میزان اتیلن تولیدی کمتر شد. بیشترین مقدار مربوط به مرحله اول ( ۳ ساعت) بعد از برداشت و کمترین آن مربوط به ۲۴ ساعت بود.