مقاله ارتباط تغییرات اسمولاریته سرم و برخی شاخص های یونی در روند رسیدگی جنسی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط تغییرات اسمولاریته سرم و برخی شاخص های یونی در روند رسیدگی جنسی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازون برون
مقاله اسمولاریته،یون
مقاله تکامل جنسی
مقاله Acipenser stellatus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی جوردهی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط روند تغیرات برخی شاخص های یونی در روند رسیدگی جنسی روی ۳۰ قطعه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی بمدت یکسال مورد مطالعه قرار گرفتند. میزان اسمولاریته در ماهیان نر و ماده در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در فصول مختلف دارای اختلاف معنی دار (p>0.05) بود. سطوح یون های سدیم،کلسیم و منیزیم در ماهیان ماده در مراحل اولیه رسیدگی جنسی اختلاف معنی داری را نشان نداند (p<0.05)، ولی در مرحله IV رسیدگی جنسی میزان یون کلسیم در طی فصول مختلف و سیر نزولی داشت، بطوریکه در فصل بهار بطور معنی داری (p<0.05) به حداقل (۴۹٫۱ ± ۸۵٫۸ میلی اکی والان در لیتر) رسید. یون منیزیم نیز در مولدین ماده مرحله IVهمزمان با پیشرفت تکامل جنسی در فصول مختلف نوسان داشته و در بهار به حداقل (۲۶٫۰ ± ۶۶٫۱ میلی اکی والان در لیتر) میزان خود رسید. در ماهیان نر، علاوه بر یونهای کلسیم و منیزیم، یون سدیم نیز در فصول مختلف نوساناتی را از خود نشان داد. بطوریکه میزان یون سدیم در مولدین نر مرحله III در زمستان به حداکثر (۱۳۹٫۲±۲٫۸۶ میلی اکی والان در لیتر) و در بهار به حداقل (۵۱± ۶۶٫۱۳۲ میلی اکی والان در لیتر) میزان خود رسید.علاوه بر اینکه ارتباط مستقیمی بین تغییرات میزان اسمولاریته و یون سدیم در هر دو جنس نر و ماده وجود داشت، در ماهیان ماده مرحله IV بین سطوح یون کلسیم و روند رسیدگی جنسی با سایر مراحل و در فصول مختلف ارتباط معنی داری مشاهده گردید. بنابراین، میتوان گفت که یون سدیم نقش اصلی را در تنظیم در تنظیم اسمزی بر عهده دارد، و همچنین میتوان یون کلسیم را بعنوان شاخص مهم تشخیص روند تکامل جنسی ماهیان ازون برون پرورشی ماده مد نظر قرار داد.