مقاله ارتباط تغذیه با شیر مادر با تناسب قلبی عروقی در کودکان ۷ تا ۸ ساله شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط تغذیه با شیر مادر با تناسب قلبی عروقی در کودکان ۷ تا ۸ ساله شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان
مقاله تغذیه با شیر مادر
مقاله تناسب قلبی و عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی نازلی
جناب آقای / سرکار خانم: سپیدارکیش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلیان سیاوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغذیه با شیر مادر اثرات مثبتی بر بسیاری از عوامل خطر بروز بیماریهای قلبی- عروقی دارد. بنابراین بررسی اثر تغذیه با شیر مادر بر تناسب قلبی- عروقی ضروری به نظر می رسد. هدف بررسی اثرات تغذیه با شیر مادر و مدت زمان آن بر سلامت قلبی عروقی در کودکان ۷ تا ۸ ساله است.
مواد و روشها: در این مطالعه کوهورت گذشته نگر، ۲۴۶ کودک ۷ تا ۸ ساله در هر دو جنس و بدون سابقه بیماری های قلبی عروقی، کلیوی و کبدی مورد مطالعه قرار گرفتند. آنان بر اساس نوع تغذیه دوران شیرخوارگی به سه دسته تقسیم بندی شدند. گروه ها عبارت بودند از: کودکان تغذیه شده با شیر مادر بیش از ۶ ماه، زیر ۶ ماه و کودکان تغذیه شده با فرمولا. سلامت قلبی عروقی توسط Treadmill ergometry و VO2 max تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد.
یافته ها: تغذیه با شیر مادر بیش از ۶ ماه با تناسب قلبی عروقی بیشتر در ارتباط بود (p>0.001). همچنین پس از همسان سازی عوامل مخدوشگر (وزن هنگام تولد، BMI کودک و مادر، استعمال دخانیات والدین، فعالیت فیزیکی، دریافت غذایی و توده چربی) نیز این ارتباط از نظر آماری معنی دار بود (p>0.001).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تغذیه با شیر مادر سبب افزایش میزان تناسب قلبی عروقی در کودکان می شود، با توجه به این که الگوهای تغذیهای و تناسب قلبی عروقی به شکل مناسبی در سن پایین قابل مداخله است. نتایج این مطالعه توجه به تغذیه انحصاری با شیر مادر در اوایل زندگی را بیش از پیش مشخص میکند.