مقاله ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله عجین شدن با وظیفه
مقاله داوطلب
مقاله انجمن دانشجویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جورابچی بخارائی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: فهیم دوین حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپناهی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه تعهد سازمانی و عجین شدن با وظیفه داوطلبان دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۰۲ نفر دانشجوی داوطلب عضو انجمن های دانشجویی دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران بودند. ابزارهای اندازه گیری تحقیق مشتمل بر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۳) و پرسشنامه عجین شدن با وظیفه لادال و کجنر (۲۰۰۱) بود که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب ۰٫۸۱ و ۰٫۸۰ مشخص شد و روایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب نظر دانشگاهی بررسی و تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم نمودار و جداول استفاده شد و برای آمار استنباطی از آزمون کلمو گروف اسمیرنوف، آزمون لوین، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری با عجین شدن با وظیفه داوطلبان ارتباط معناداری وجود دارد (p=0.001). بین تعهد سازمانی داوطلبان زن و مرد تفاوت معنادار وجود دارد (p=0.05)، بین عجین شدن با وظیفه داوطلبان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05).