مقاله ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله دلبستگی شغلی
مقاله سازمان تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظریفی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بروجردی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. بر اساس جدول مورگان ۱۴۰ نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه تعهد سازمانی میر وآلن (۱۹۹۰) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۳) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که در ادراک تعهد سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در ادراک تعهد سازمانی در سطوح تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده شد (P<0.05). ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با تعهد سازمانی و بین تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. آنالیز رگرسیون چند متغیره نشان داد که تعهد عاطفی و تعهد مستمر متغیرهای پیش بین دلبستگی شغلی می باشند (P<0.01).