مقاله ارتباط تعداد و تحرک اسپرم و سن زنان با موفقیت تلقیح داخل رحمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط تعداد و تحرک اسپرم و سن زنان با موفقیت تلقیح داخل رحمی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلقیح داخل رحمی
مقاله تحرک اسپرم
مقاله تعداد اسپرم
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن زمینه: درمان ناباروری به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب روحی- روانی و اجتماعی آن حایز اهمیت است. یک درمان مقرون به صرفه و غیرتهاجمی ناباروری، تلقیح داخل رحمی است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط تعداد و تحرک اسپرم و سن زنان با میزان موفقیت تلقیح داخل رحمی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در مرکز ناباروری کوثر قزوین بر روی ۵۵ زوج، با ۶۳ دوره درمانی در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ انجام شد. اطلاعات مربوط به سن زنان و شغل همسر آن ها از طریق پرسش نامه کسب شد. تعداد و میزان تحرک اسپرم بر اساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت تعیین شد. اسپرم به روش swim up آماده و با کاتتر به رحم منتقل و حاملگی پس از دو هفته، با آزمایش b-HCG از ادرار زن، ت ا یید یا رد شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و دقیق فیشر تحلیل و مقادیر کم تر از ۰٫۰۵ معنی دار تلقی شدند.
یافته ها: میزان موفقیت ۹٫۵% به ازای هر دوره بود. تفاوت آماری معنی داری بین میانگین سنی زنان، در دو گروه تلقیح داخل رحمی موفق و ناموفق دیده نشد. همچنین بین میانگین تعداد اسپرم ها و درصد اسپرم های دارای حرکت پیشرونده قبل از شستشو در مایع منی با وقوع حاملگی، ارتباط معنی داری یافت نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نمی توان از عواملی مانند سن زن و میزان حرکت پیشرونده اسپرم جهت پیش بینی دقیق موفقیت تلقیح داخل رحمی استفاده کرد.