سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الفت خاکپور – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
جلیل خارا –

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط بین تعداد اسپور قارچهای میکوریز و زیکولار آربوسکولار با برخی ویژگیهای خاک نمونه برداری از خاک منطقه خراجو در اطراف شهرستان مراغه صورت گرفت ۵ نمونه گیاهی دراین مطالعه انتخاب شد نمونه برداری در تیرماه ۸۹ بعمل آمد ویژگیهای مورد بررسی شامل ارتباط بین تعداد اسپور با ویژگیهای خاک شامل PH خاک، هدایت الکتریکی EC، محتوای پتاسیمK و مقدارماده الی O.C بود همچنین ارتباط بین تعداد اسپور با درصد کلونیزاسیون ریشه هم بررسی شد. نتایج نشان داد PH,EC خاک با جمعیت اسپورها یک همبستگی منفی داشته است ولی میزان پتاسیم و ماده آلی خاک با جمعیت ا سپورها همبستگی مثبتی را نشان داد از طرف دیگر بین درصد کلونیزاسیون ریشه با تعداد اسپور یک همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.