مقاله ارتباط تصویر ذهنی از بدن با نمایه توده بدن، میزان مصرف گروه های مواد غذایی و میزان فعالیت بدنی در کارمندان اداری دانشگاه علوم اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط تصویر ذهنی از بدن با نمایه توده بدن، میزان مصرف گروه های مواد غذایی و میزان فعالیت بدنی در کارمندان اداری دانشگاه علوم اقتصادی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویر ذهنی از بدن
مقاله نمایه توده بدن
مقاله فعالیت بدنی
مقاله گروه مواد غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرنوین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدخانی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آذر ماهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصویر ذهنی بدن نشان دهنده تصوری است که فرد از بدن خود دارد. سطح بالای نارضایتی از بدن سبب کاهش اعتماد به نفس و افسردگی می شود. بررسی عوامل احتمالی مرتبط با تصویر ذهنی نامطلوب از بدن (نمایه توده بدن، میزان فعالیت بدنی و میزان مصرف روزانه گروه های مختلف مواد غذایی) می تواند راه گشا باشد.
مواد و روش ها: از ۲۰۳ کارمند دانشگاه ۱۸۸ نفر وارد پژوهش شدند. وزن و قد آزمودنی ها اندازه گیری، و ۴ پرسش نامه داده های فردی، فعالیت بدنی، بسامد خوراک و پرسش نامه تصویر ذهنی از بدن با مصاحبه حضوری تکمیل گردید.
یافته ها: ارتباط ضعیفی بین نمایه توده بدن با تصویر ذهنی نامطلوب دیده شد (r=0.16)، ولی نمایه توده بدن و تصویر ذهنی در دو جنس اختلاف معنی داری نداشت، میزان فعالیت بدنی آقایان به طور معنی داری از خانم ها بیشتر بود (P=0.016). درحالی که میزان فعالیت بدنی آقایان با تصویر ذهنی از بدن ارتباط داشت (r=0.292)، در خانم ها ارتباطی نداشت. تصویر ذهنی از بدن با میزان مصرف روزانه هیچ یک از مواد غذایی به جز شیر و لبنیات همبستگی آماری معنی داری نداشت. در نهایت، با استفاده از رگرسیون خطی رابطه ای برای محاسبه نمره تصویر ذهنی از بدن از راه نمایه توده بدن و فعالیت بدنی به دست آمد (P=0.005).
نتیجه گیری: تنها عوامل موثر بر تصویر بدنی از میان عوامل بررسی شده نمایه توده بدن و میزان فعالیت بدنی هستند، هرچه نمایه توده بدن بیشتر، تصویر ذهنی نامطلوب تر، و هرچه فعالیت بدنی بیشتر، تصویر ذهنی مطلوب تر می شود. بنابراین افزودن امکانات ورزشی در محیط های اداری می تواند منجر به بهبود تصویر ذهنی از بدن می شود.