مقاله ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصیت
مقاله زایمان
مقاله زنان باردار
مقاله سزارین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی شکوفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای ترس از زایمان، دلایل مختلفی ذکر شده است که یکی از مهمترین آن ها، ویژگی های شخصیتی مادر می باشد. بر اساس تقسیم بندی فریدمن و روزنمن، افراد در دو دسته شخصیتی تیپ A و B قرار می گیرند. هر یک از این دو دسته، دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را در مواجهه با موقعیت های گوناگون آسیب پذیر و یا مقاوم می سازد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع طرح های پیش بینی می باشد که در سال ۱۳۹۱ بر روی ۱۵۹ زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. افراد به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش به زایمان و پرسشنامه تیپ شخصیتی فریدمن و روزنمن بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۱ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس نتایج رگرسیون خطی، تیپ شخصیتی با ضریب تعیین ۰٫۵۱، در سطح معنی داری کوچکتر از ۰٫۰۱، ارتباط آماری معنی داری با ترس از زایمان داشت (
p<0.01) و با افزایش نمره تیپ شخصیتی (تمایل به تیپ شخصیتی A)، نمره ترس از زایمان نیز بیشتر شد.
نتیجه گیری: زنان باردار دارای تیپ شخصیتی A، ترس از زایمان بیشتری را تجربه می کنند.