سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسام احمدیان – دبیر آموزش و پرورش
مریم اکبری – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

به منظور پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس رگه های شخصیت ، تعداد ۲۰۰ دانش آموز ( ۱۰۰ دختر و ۱۰۰ پسر) سال اول دبیرستان با نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه رگه های پنچگانه شخصیتی NEO-FFI استا و مک کری ۱۹۹۲ ) پاسخ دادند . برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی از معدل امتحانهای نهایی سال سوم راهنمایی استفاده شد نتایج نشان دادندکه پیشرفت تحصیلی بدون رابطه معنادار با گشودگی ، با رگه های برونگری ، مقبولیت و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و یا نورزگرایی همبستگی منفی دارند نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد که تنها دو رگه نورزگرایی و وظیفه شناسی توانست در دو گام حدود ۹ درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند نتایج بر پایه نظریه رگه های شخصیتی مورد بحث قرار گرفت .