سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یوسف ولی پور –
مهوش رقیبی –
صلاح الدین اسمعیلی –

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط رگه های شخصیت (روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی به تجربه، دلپذیر بودن و با وجدان بودن) با پیشرفت تحصیلی انجام شد. روش: روش پژوهش مقطعی گذشته نگر با طرح همبستگی بود به همین منظور تعداد ۱۴۰ دانشجوی دختر با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش رگه های شخصیت از فرم کوتاه ۶۰ سوالی NEO‐FFI کاستا و مک کری، ۱۹۹۲ ) استفاده شد و معدل کل ه عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی بدون رابطه معنادار با رگه های روان رنجور خویی، برونگرایی و گشودگی با رگه های با وجدان بودن و دلپذیر بودن ارتباط مثبت دارد. نتایج رگرسیون گام به گام مشخص کرد تنها دو رگه با وجدان بودن و برونگرایی در دو گام ۸٫۷۱ درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کردند. نتایج بر مبنای نظریه رگه های شخصیتی مورد بحث قرار گرفت.