سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا تمنائی فر – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان
فاطمه سلامی محمد آبادی – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان
سمیه دشتبان زاده – دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان

چکیده:

امروزه عملکرد تحصیلی تنها پیامد هوش فردی یا امکانات سخت افزاری موجود در محیط نیست بلکه جنبه های روان شناختی افراد مانند رگه های شخصیت نقش مهمی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رگه های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان انجام شده است . نمونه پژوهش شامل ۳۴۰ دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان ( ۱۱۶ پسر، ۲۲۴ دختر) بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رگه های پنجگانه شخصیتی نئو ( فرم کوتاه ) بود. برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون گام به کام استفاده شد. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با رگه های برونگرایی، گشودگی ، مقبولیت و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و با روان آزردگی همبستگی منفی دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که دو رگه برون گرایی و روان آزردگی حدود ۲۱ درصد واریانس عملکرد تحصیلی را تبین می کنند. نتایج پژوهش حاضر،ضرورت بازشناسی رابطه صفات شخصیت با عملکرد تحصیلی را مورد تأکید قرار می دهد بر این اساس لازم است که سیستم های آموزشی در ارزشیابی عملکرد تحصیلی به تأثیر رگه ها و صفات شخصیت توجه داشته باشند.