سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم بهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
امید سفالیان – استادیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
مجید شکرپور –
علی اصغری –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دمای خوگیری برروی تغییرات میزا پرولین و راندمان کوانتومی فتوسیستم II ، ۲۰ ژنوتیپ و لاین پیشرفته جو را در آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد دراین آزمایش گیاهان در مرحله ی ۴-۳ برگی به سردخانه منتقل شدند و تحت دمای ۴درجه سانتی گراد به مدت ۳ هفته قرا رداده شدند قبل و بعد از مرحله ی خوگیری نمونه ی برگی برداشته و میزان پرولین آن اندازه گرفته شد همچنین راندمان کوانتومی فتوسیستم Fv/Fm II قبل و بعد از مرحله ی خوگیری در برگ گیاهان اندازه گیری شد سپس تیمار یخزدگی دردماهای ۴- ، ۷- و ۱۰- و ۱۳- و ۱۶- اعمال شد و دمای ۵۰% کشندگی LT50 آنها تعیین شد همچنین ۲۰ ژنوتیپ مورد بررسی در آزمایش مجزا در مزرعه کشت شد تا شاخص FSI آن براورد شود. نتایج بدست آمده د رمجموع نشاندهنده ی وجود یک روند افزایشی در میزان پرولین طی دوره خوگیری و کاهش راندمان کوانتومی فتوسیستم II بود.