سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر زرین – مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده:

شبکه عصبی ماشینی برای مدل کردن ذهن انسان است سیستم پردازش اطلاعات درذهن انسان بصورت غیرخطی موازی و با پیچیدگی بالا است بنابراین شبکه عصبی سیستم پردازش توزیع یافته موازی است که از واحدهای پردازش گر ساده به نام نرون تشکیل یافته است درمحاسبه ارزش افزوده اقتصادی به اطلاعات کاملی از صورتهای مالی اساسی و یادداشت های توضیحی همراه آن نیاز است دراین تحقیق برای تقریب رابطه بین شاخصهای ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی از دو مدل شبکه عصبی استفاده شده است پس از بررسیدو مدل مشخص شد مدل پرسپترون دولایهدرتخمین تابع مورد نظر و با توجه به بازه داده ها عملکرد بهتری نسبت به شبکه عصبی با توابع پایه شعاعی دارد درمدلهای ارایه شده دراین تحقیق با دستیابی به تابع تخمین زن با میزان خطای یک درصد وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی به اثبات می رسد با توجه به نتایج ارایه شده مشخص می شود که ارتباط بین متغیردوم با ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از متغیرهای اول و سوم است.