سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید رضا علمی حسینی – مربی، گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان
حسین عربی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تیتانیم به عنوان مهمترین عنصر در پیرسازی آلیاژ ۱۸Ni-9Co-5Mo شناخته شده است. این عنصر به دلیل تمایل شدید به واکنش با عناصر کربن، نیتروژن ، اکسیژن و گوگرد باعث تشکیل آخال های تیتانیم دار می شود. استفاده از فرایند ذوب مجدد قوسی تحت خلاء باعث می شود که با استفاده از دو عامل قوس و خلاء گازهای حاصل از تجریه حرارتی آخالها به همراه اتمهای گازی محلول در آلیاژ به بیرون از محیط ذوب هدایت شوند. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر افزایش تیتانیم بر روی کاهش مجموع گازهای اکسیژن و نیتروژن موجود در این آلیاژ در حین رایند VAR مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق آلیاژ های حاوی ۱ و ۱/۵ و ۲ درصد وزنی تیتانیم تحت فرایند VAR واقع شدند. هر سه نمونه ( قبل و بعد از VAR) تحت آزمون آنالیز گاز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در اثر انجام فرایند VAR مجموع گازهای اکسیژن و نیتروژن موجود در این سه نمونه حداقل ۲۵% کاهش یافته است. همچنین با افزایش مقدار تیتانیم از ۱ تا ۲ درصد وزنی میزان کاهش مجموع اتمهای گازی موجود در فولاد افزایش یافته است.