سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود راه چمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ابوالقاسم کامکارروحانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهروئد
علیرضا عرب امیری – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالرضا فتحی نجفی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

تعیین مشخصات کیفی آب چاه زمینی یعنی ویژگیهای شیمیای فیزیکی و بیولوژیکی آن نشان خواهد داد که تاچه حد برای مصرف موردنظر مناسب است ماهیت این مشخصات به گونه ای است که روی اندازه گیری های مقاومت ویژه الکتریکی آبخوان تاثیر میگذارند تاکنون تلاشهای برای بدست آوردن رابطه همبستگی بین داده های مقاومت ویژه الکتریکی به سدت آمده از سونداژ های الکتریکی و پارامترهای هیدرولوژیکی اندازه گیری شده از چاه های اب انجام شد هاست دراین تحقیق ابتدا داده های مقاومت ویژه الکتریکی بدست آمده از ۱۳۳ سونداژ ژئوالکتریکی برداشت شده درمنطقه چناران مورد تفسیر قرارگرفته و مقاومت ویژه لایه ابدار درمحل هریک از این سونداژها مشخص شدند. سپس میزان همبستگی بین این مقادیر مقاومت ویژه لایه آبدا روداده های هیدروشیمی اندازه گیری شده از۲۰چاه آب مجاور سونداژها به کمک روش آماری رگرسیون بررسی شد.