سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلیل نقدبیشی – کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی
علی اصغر اصغریان جدی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیامک سحرخیز –
وجیهه ملکی –

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از دستگاه اندازه گیری اصطکاک درتمام جهات پنج نمونه بافت متفاوت پارچه با سه تراکم متفاوت مورد آزمایش قرارگرفته است و رفتار اصطکاکی پارچه درزوایای مختلف قرار گیری درونمونه مورد بررسی قرارگرفت با بهره گیری از زبان برنامه نویسی متلب برنامه ای کاربردی تهیه شد و با برازش منحنی توسط فرمول گاوس مرتبه شش شاخصهایی برای منحنی تعریف شد با استفاده از برازش گاوس و ضرایب بدست آمده از آن این امکان وجود دارد تا بوسیله دو آزمایش ساده اندازه گیری اصطکاک دردوجهت اصلی تاروپود بتوان رباطه رفتار اصطکاکی پارچه درتمام جهات را بدست آوردهمچنین دوشاخص به نام شاخص افت اصطکاکی D و شاخص تغییر رفتار اصطکاکی K معرفی گردید که مرتبط با تراکم و نوع بافت می باشند.