سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داود نصراصفهانی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورا
مهدی سلیمی – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ایفهان.
منصوره سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت کارآفرینی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی شهرکرد بود. روش تحقیق همبستگی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را ۱۲۷ نفرازمعلمان تربیت بدنی شهرکرد درسال تحصیلی ۸۹-۹۰تشکیل می داد که از این تعداد ، ۵۳ نفر )طبق جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند(، شامل ۰۰ معلم زن و ۱۱ معلم مرد به صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد نظرسنجی قرار گرفتند. درتحلیل ها از دو پرسشنامه استاندارد شده صادقی در زمینه کارآفرینی و توانمندسازی استفاده شد. پرسشنامه کارآفرینی در ۸ مؤلفه )ریسک پذیری ، خلاقیت ، استقلال طلبی ، تواناییکنترل ابهام مرکز کنترل درونی توفیق طلبی( تنظیم و شامل ۷۵ سوال بود که اعتبار محتوایی آن براساس ضریبهمسانی درونی بین ۰/۱۹تا۰/۷۱ و پایایی آن بر اساس روش آزمون آزمون مجدد ۰۷۰۵ بود پرسشنامه توانمند سازی نیز شامل ۷۱ سؤال بود که اعتبار محتوایی آن طبق ضریب همسانی درونی بین۰/۲۵تا۰/۶۸ و پایایی آن براساس روش آزمون آزمون مجدد ۰/۷۱۷ بود پس از تکمیل و عودت پرسشنامه ها توسط معلمان تربیت بدنی داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با میزان خطای ۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.