سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود نصراصفهانی – کارشناس ارشدمدیریت و برنامه ریزی ورزشی
بهزاد پورفرهمند – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
احسان راست قلم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

چکیده:

هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت کارافرینی و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی شهرستان فلاورجان بود روش تحقیق همبستگی و به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری این پژوهش را ۹۳ نفر از معلمان تربیت بدنی فلاورجان درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ تشکیل میداد که از این تعداد ۷۴ نفر طبق جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند شامل ۳۸ معلم زن و ۳۶معلم مرد بهصورت تصادفی ساده انتخاب وموردنظر سنجی قرارگرفتند درتحلیل ها از دو پرسشنامه استاندارد شده صادقی درزمینه کارافرینی و توانمندسازی استفاده شد پرسشنامه کارافرینی در۶ مولفه ریسک پذیری خلاقیت استقلال طلبی توانایی کنترل ابهام مرکز کنترل درونی توفیق طلبی تنظیم و شامل ۳۰ سوال بود که اعتبار محتوایی آن براساس ضریب همسانی درونی بین ۰/۱۹تا۰/۷۱ و پایایی آن براساس روش آزمون آزمون مجدد ۰/۷۰۵ بود پرسشنامه توانمندسازی نیز شامل ۳۱ سوال بود که اعتبار محتوایی آن طبق ضریب همسانی درونی بین ۰/۲۵تا۰/۶۸ و پایایی آن براساس روش آزمون آزمون مجدد ۰/۷۱۷ بود.