سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن طیبی –
فاطمه ایوبی –
میر حسن سید عامری –
مهرداد محرم زاده –

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی سبک مدیریت مشارکتی در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان و تعیین رابطه آن با مؤلفه های اثر بخشی سازمانی شامل انگیزش کاری، میزان مفاومت منفی در برابر تغییرات، بهبود کیفیت و تعهد سازمانی می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است که ابزارهای مورد استفاده در آن دو پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی و اثر بخشی سازمانی بود که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (r=0/91) و (r=0/93) م حاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که تعداد آنها (۹۶ نفر) است. با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه و به منظور معنادار بودن محاسبات آماری، کلیه افراد مورد نظر به عنوان نمونه آماری انتخاب (n=N) شدند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا از آزمون کالموگراف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن جامعه، و سپس داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و سایر روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.