سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید طرفی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
ناهید بابایی امیری – شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
عصمت فاضلی – اندیمشک بلوار دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
محمد حسن فلاح – تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مدیریت دانش و سبک های رهبری در افزایش تعهد سازمانی کارکنان شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان (حمل و نقل جاده ای )انجام گردید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، که از روش رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان (حمل و نقل جاده ای )بودند، که ۶۰ نفر از کارکنان به عنوان افراد نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های مدیریت دانش، پرسشنامه سبک های رهبری و پرسشنامه تعهد سازمانی می باشد. براساس یافته های بدست آمده مشخصگردید افزایشمدیریت دانش و سبک های رهبری ، باعث افزایش تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان (حمل و نقل جاده ای ) می گردد، همچنین هر دو متغیر سبک های رهبری و مدیریت دانش به ترتیب پیش بینی کننده تعهد سازمانی کارکنان شرکت اتوبوس رانی استان خوزستان (حمل و نقل جاده ای )می باشند.