سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیرا چزغه – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

تپه های ماسه ای از اشکال عمومی نماهای طبیعی مناطق مختلف کشور می باشند و به عنوان تجمعی از ذرات قابل انتقال تعریف می گردند که بوسیله باد رسوب گذاری شده و یا دوباره منتقل و رسوب گذاری گردیده اند. تپه های ماسه ای از این جهت که مسائل زیادی را از نظر پوشاندن مناطق مسکونی و مزروعی ایجاد می کنند شناخت و تثبیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است . تپه های ماسه ای در شمال کشور و از جمله نمونه تپه ماسه ای در شهرستان نور از نوع تپه های ماسه ای تثبیت شده با پوشش گیاهی هستند . هدف این تحقیق بررسی ویژگی های باد در شهرستان نور و ارتباط این ویژگی ها با نسبت قطر ذرات ماسه می باشد .روش کار دانه سنجی ذرات ماسه نمونه برداری شده از پیرامون یک تپه ماسه ای در شهرستان نور و مقایسه ارتباط قطر ذرات ماسه و سرعت های آستانه باد از طریق شاخص بدست آمده در عملیات آزمایشگاهی است . بنابراین روش کار عبارت است از : ۱ گردآوری آمار باد ۲ نمونه برداری ۳ تجزیه و تحلیل آماری ۴ استخراج نتایج و استدلال ارتباط سرعتهای آستانه و قطر ذرات – – – – ماسه با توجه به شاخص های از قبل تعیین شده که عموما بصورت آزمایشگاهی انجام گرفته است