سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل قلی نژاد – دانشگاه پیام نور گروه علمی کشاورزی- تهران

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی ارتباط بین قدرت بذر با عملکرد آفتابگردان روغنی رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن، سه نوع تیمار آبیاری و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷در مزرعه تحقیقاتی ارومیه، به صورت کرت های دو بارخرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که تاثیر تنش خشکی، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن و وزن کل گیاهچه معنی دار بود. تاثیر اثرات ساده آبیاری و تراکم بوته بر هدایت الکتریکی معنی دار بود. با افزایش شدت تنش خشکی میانگین صفات عملکرد دانه، عملکرد روغن، وزن کل گیاهچه کاهش ولی میانگین صفت هدایت الکتریکی افزایش یافت. با افزایش نیتروژن میانگین عملکرد دانه، عملکرد روغن و وزن کل گیاهچه افزایش یافت هدایت الکتریکی تحت تاثیر نیتروژن قرار نگرفت. با افزایش تراکم بوته نیز میانگین صفات عملکرد دانه، هدایت الکتریکی و عملکرد روغن افزایش ولی میانگین صفت وزن کل گیاهچه کاهش یافت. بنابراین برای رسیدن به عملکرد دانه بالا و تولید بذور با قدرت بالا باید اهمیت آبیاری، تراکم بوته مطلوب و میزان کود نیتروژن مصرفی را درنظر گرفت.