سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
محمدباقر فرقانی اوزرودی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
احمد طبائیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محمد سلطان حسینی –

چکیده:

با توجه به تحولات سریع و نیاز اجتناب ناپذیر به پیشرفت، پژوهش حاضر بر آن است تا با تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمین تربیت بدنی، ارتباط بین این متغییرها را شناسایی نماید. روش تحقیقحاضر از نوع توصیفی و همبستگی است به صورت میدانی اجرا شده است . جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش معلمان و مدیران تربیت بدنی در ادارت آموزش و پرورش استان مازندران ) ۱۰۵۷ نفر( می باشد که با توجهبه جدول مورگان تعداد ۷۸۱ نفر به صورت تصادفی ساده پاسخگوی ابزار اندازه گیری بوده اند . جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از طریق سه پرسشنامه ی ویژگی های شخصی شامل هفت سؤال که ویژگی های فردیمانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، شغل، پرسشنامه ۷۵ سوالی فرهنگ سازمانی ساشکین ) ۱۵۵۱ ( شامل پنج بعد هماهنگی با تغییر، دستیابی به اهداف، کار گروهی هماهنگ ، مشتری مداری و قدرت فرهنگ سازمانی و پرسشنامه خلاقیت رندیسپ ) ۱۵۶۸ ( دارای ۰۵ سوال ۰ ارزشی بر اساس مقیاس می باشد .برای قابلیت روایی پرسشنامه ها، از روش روایی محتوا با استفاده از نظرات ده نفر اساتید مدیریت ورزشی و پایایی درونی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی بوسیله ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب برای فرهنگ سازمانی ۰/۸۴ برای خلاقیت ۰/۸۳بدست آمد. از آمار توصیفی نظیر میانگین ، حداقل ، حداکثر ، فراوانی ، درصد و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها در جامعه تحقیق استفاده گشته است همچنین در مدیران نیز۱/۷درصد دارای خلاقیت متوسط، ۶۱ درصد خلاق۱۷/۳درصد نیز خیلی خلاق می باشد. همچنین بعد قدرت فرهنگ سازمانی دارای بالاترین میانگین در بین مولفه های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کل آزمودنی ها می باشد و بعد کار گروهی هماهنگ )هماهنگی گروه کاری( دارای پایین ترین میانگین بوده است نتایج استنباطی نیز نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمین تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد. بین مولفه های هماهنگی با تغییر، دستیابی به اهداف، کار گروهی هماهنگ، مشتری مداری فرهنگ سازمانی با خلاقیت مدیران و معلمینتربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. تنها بین مولفه قدرت فرهنگسازمانی با خلاقیت مدیران و معلمین تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معنی داری وجود ندارد .بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافتههای تحقیق چنین استنباط می شود که سازمان ها می توانند با توافق بر سرارزش ها و باورهای موجود در سازمان، تطابق با تغییر، توجه به افراد ، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت افراد کمک کنند