سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهناز طباطبائی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
کاظم لکزیان – مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
حسن شرفخانه – مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

چکیده:

نظر به اهمیت فرهنگ ایمنی و ارتباط ان با سطح ایمنی کارکنان و کاهش احتمال رخداد حوادث این پژوهش انجام شد پژوهش حاضرازنوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری ۳۵۰نفر ازکارکنان شاغل درشرکت شاسی ساز ایران گروه بهمن درسال ۹۱ را دربرگرفت و گروه نمونه ۱۲۰ نفر بودند که بطور تصادفی ساده ازجامعه آماری انتخاب شدند سه پرسشنامه اطلاعات فردی شغلی فرهنگ ایمنی و عملکرد شغلی مورد استفاده قرارگرفتند اعتبار پرسشنامه فرهنگ ایمنی و عملکرد شغلی ازطریق الفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۳و۰/۸۶ محاسبه وروایی آن ها نیز توسط چندمتخصص روان سنجی تایید شد نتایج حاصل ازپژوهش نشان میدهد افراد بالاتر از۳۵سال درمقایسه با افراد کمتر از۳۴سال از فرهنگ ایمنی و عملکرد شغلی بالاتری برخوردار می باشند کارکنان با سابقه کاربیش از ۱۰سال دارای عملکرد شغلی و فرهنگ ایمنی بالاتری نسبت به دیگر کارکنان هستند.