سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهناز طباطبائی – استادیار دانشکده ایمنی سلامت و محیط زیست(HSE)دانشگاه شهید بهشتی
سیمین حسینیان – استاد دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء(س)
ندا جشنی – کارشناس بهداشت حرفه ای دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم
فریبا روایی – کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگ

چکیده:

یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای یک شخصیت رشد یافته داشتن عزت نفس است خصوصا این نیاز مبرم بشری دردوره نوجوانی اهمیت بیشتری پیدا می کند چرا که نوجوان دارای سطح بالای عزت نفس موثرتر می آموزد روابط سودمندتری برقرارمیکند بهتر می تواند از فرصت ها استفاده نماید و مولد و خودکفا باشد هدف ازاین تحقیق ارتباط بین شیوه های فرزندپروری مادران و عزت نفس دانش آموزان پسرمقطع دبیرستان ساکن درمنطقه ۲و۱۵شهر تهران بود ااین تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی بود جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان پسرمقطع دبیرستان شهرتهران درسال ۹۰-۸۹ درمدارس عادی واقع درمنطقه های ۲و۱۵ شهرتهران بودند و مادران آنها را دربرگرفت گروه نمونه این تحقیق شامل ۱۵۱دانش آموز پسر۶۹نفر از دو مدرسه درمنطقه ۱۵و۸۲نفرازدو مدرسه درمنطقه ۲شهرتهران و مادران آنها بود ابزار پژوهش حاضرعبارتندازپرسشنامه های اطلاعات خانوادگی، عزت نفس کوپراسمیت که اعتبارآن ازطریق ضریب الفای کرونباخ ۰/۷۵ گزارش و روایی آن توسط چندتن از متخصصین محاسبه شد شیوه های فرزندپروری با مریند که اعتبار آن ازطریق الفای کرونباخ براورد و درشیوه مقتدرانه ۰/۷۵ درشیوه مستبدانه ۰/۸۱ و درشیوه سهل گیرانه ۰/۷۲ محاسبه گردید.