سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه گرجی بازیاری – کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی
مرضیه رضایی – کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی
منصور صاحب الزمانی – دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کرمان
اسماعیل شریفیان – استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

چکیده:

هدف پژوهش، بررسی ارتباط بین شدت درد و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن می باشد. نمونه های تحقیق حاضر را ۱۱۳ دانشجوی مبتلا به کمردرد مزمن تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه ها ازفرم ثبت اطلاعات استفاده شد. همچنین برای بررسی شدت درد و کیفیت زندگی به ترتیب از پرسشنامه های شدت درد کیوبک و کیفیت زندگی SF-36 استفاده شده است نتایج تحقیق نشانداد که بین شدت درد و میانگین کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود داشت ) ۰٫۰۵۰ P< . در بررسی ابعاد کیفیت زندگی، بین شدت درد و بعد محدودیت روحی ارتباط معناداری بدست نیامد )