سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عفت مهرابی – دانشگاه اصفهان
محمد حسین باقری – دانشگاه اصفهان
مهدی گارگرفرد – دانشگاه اصفهان
حسین مجتهدی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

در زندگی روزمره انسان افراد زیادی مشاهده می شوند که از لحاظ بدنی دارای وضعیت نامناسبی هستند. در این میان می توان به اضافه وزن غیر طبیعی و چاقی اشاره داشت. در عصر حاضر، اضافه وزن و چاقی بیماری منحصر به فرد و یکی از جدیدترین مشکلات تندرسیتی در جوامع است. بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری ریوی با پدیده چاقی ارتباط مستقیم دارند و درصد قابل ملاحظه ای از مرگ و میرهای سالانه را موجب می شود و ممکن است در ناکارایی عملکرد تنفسی تأثیر گذار باشد. چاقی در بچه ها به عنوان یک موضوع عمده ی سلامتی به خصوص در کشورهای توسعه یافته شناخته شده است. لذا هدف این مطالعه ارتباط بین شاخص های ترکیب بدنی با عملکرد ریوی در دانش آموزان چاق بود. بدین منظور تعداد ۱۵۰ نفر دانش آموز راهنمایی شهرستان اصفهان (سن ۰/۸۸±۱۲/۷۹ سال، شاخص توده بدنی ۳۹/۹±۳۰ کیلوگرم بر متر مربع) به طور خوشه ای تصادفی انتخاب و بر اساس صدک های شاخص توده بدنی (BMI, CUT OFF) مخصوص سن، برابر با صدک ۹۰≤BMI مورد ارزیابی قرار گرفتند. متغیرهای اندازه گیری شامل آزمون های عملکرد ریوی با استفاده از دستگاه اسپیرومتری و ویژگی های ترکیب بدنی بود. نتایج نشان داد که چاقی بر روی عملکرد ریوی تأثیر ویژه ای و همبستگی منفی معناداری وجود دارد و باعث کاهش ظرفیت ها و حجم های ریوی می شود. با این حال هنوز مکانیسم دقیق آن به خوبی مشخص نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این یطه می باشد.