سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد نیازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

هدف این تحقیق ارتباط بین سلامت روانی و شادکامی زنان شرکت کننده د ر ورزش همگانی بود جامعه آماری این تحقیق را زنان شرکت کننده در ایستگاه های ورزش همگانی شهر رشت تشکیل داده است با استفاده از نمونه گیری تصادفی ۲۰۰ نفر از زنان شرکت کننده در ورزش همگانی به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی GHQ-28 برا یاندازه گیری ۴ خرده مقیاس سلامت جسمانی ، اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعی و افسردگی استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه تاکنون در بیش از ۷۰ کشور دنیا برآورد شده است R=82%-92%همچنین به منظور جمع آ وری اطلاعات مربوط به شادکامی آزمودنیها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که حاوی ۲۹ سوال ۴ گزینه ای می باشد و میزان پایایی و روایی آنها توسط محققین مختلف در داخل کشور ۹۳% و ۸۵% بدست آمد.