سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وجیهه آیتی پور –
اکبر اعتباریان –
مینا مستحفظیان –

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین سبک های دفاعی مدیران و رضایتمندی کا رکنان از آنها درادارات تربیت بدنی استان اصفهان ا نجام شد. در این پژوهش ۲۰ نوع مکانیسم دفاعی در مدیران سه سبک دفاعی رشد یافته، نوروتیک و طبق طبقه بندی سلسله مراتبی و ایلانت مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط آن با میزان رضایتمندی کارکنان از مدیران (مدیران مستقیم) مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوه کلیه کارکنان رسمی ادارات تربیت بدنی استان اصفهان در سال ۱۳۹۰ بود که تعداد آنها ۴۱۲ گزارش گردید. از میان این تعداد بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم ۱۹۳ نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شد. به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شد. برای تخیص سبک دفاعی مورد استفاده مدیران از پرسشنامه استفاده شد. برای تشخیص سبک دفاعی مورد استفاده مدیران از پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40) ساتفاده گردید که بیست مکانیم را در سه سبک دفاعی می سنجد. برای سنجش میزان رضایت کارکنان از مدیر از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (بعد سرپرستی) استفاده شد. تحلیل داده های به دست آمده حاکی از آن است که بین رضایت کارکنان از مدیران و سبک دفاعی رشد یافته مدیران رابطه معنی دار وجود دارد. بین رضایت کارکنان از مدیران و سبک دفاعی نوروتیک و سبک دفاعی رشد نا یافته مدیران رابطه معنا دار وجود ندارد. نتایج همبستگی چند گانه نشان داد که رضایت کارکنان از مدیران بر اساس مؤلفه های سبک دفاعی رشد یافته و سبک دفاعی نوروتیک با ضرایب (۰/۲۰۹) و (۰/۱۶۵-) قابل پیش بینی است.