سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی محرر – مدرس دانشگاه آزاد بم
اسماعیل شریفیان – استادیاردانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی پیروز – مربی دانشگاه آزادبم
مهدی شریفی مقدم – کارشناس ارشد

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبکهای تفکر انگیزه پیشرفت پیشرفت تحصیلی و خلاقیت باکارافرینی دانشجویان رشته تربیت بدنی استان کرمان بوده نمونه شامل ۳۴۰ نفر ۱۵۵ دانشجوی مردو ۱۸۵ دانشجوی زن بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای از بین کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی استان کرمان انتخاب شدند ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از پرسشنامه سبک های تفکر پرسشنامه صفات کارافرینی پرسشنامه خلاقیت پرسشنامه انگیزه پیشرفت و معدل دانشجویان به عنوان عملکرد پیشرفت تحصیلی بود طرح تحقیق از نوع همبستگی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد نتایج درسطح p<0/01 نشان داد سبک تفکر قانون گذاری انگیزه پیشرفت خلاقیت سبک تفکر جزئی نگر و پیشرفت تحصیلی پیش بینی کننده کارافرینی هستند.